Privacyverklaring Ontmoet jouw vrienden

Singles Loungegaat op een verantwoorde manier om met privacygevoelige (persoons)gegevens. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij verzamelen als je de website en/of diensten van Singles Lounge gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Singles Lounge respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Singles Loungehandelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Singles Lounge?
Wanneer je je aanmeldt als lid van Singles Lounge vragen wij je om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Voor- en achternaam;
 • Woonplaats
 • E-mailadres;
 • Optioneel: telefoonnummer;

Communicatie
Wanneer je een e-mail stuurt naar Singles Lounge bewaren we deze e-mail. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de server van Trans IP. Mails vanuit Singles Lounge worden verstuurd door Mailgun. Mailgun ontvangt enkel jouw e-mailadres en naam. Deze gegevens worden opgeslagen op Europese servers.

Voor welke doeleinden worden de (persoons)gegevens gebruikt?
Jouw informatie wordt voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, gebruikt:

Gebruik/verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent:

 • Om het gebruik van de website mogelijk te maken.


Gebruik/verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Singles Lounge:

 • Om jou informatie toe te zenden over de eigen producten en diensten van Singles Lounge ;
 • Om te kunnen reageren op vragen en/of klachten die je hebt;
 • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Singles Lounge rust, zoals:

 • Om informatie over jou aan derden te verstrekken, mits je hier toestemming voor hebt gegeven of basis van wet- en/of regelgeving.

Samen Suppen wil je op de hoogte houden van ontwikkelingen en uitbreidingen van haar diensten. Ook wil Singles Loungeje op de hoogte houden van acties die door haar worden georganiseerd. Mocht je geen e-mailberichten van Singles Loungewillen ontvangen, dan kun je dit aanpassen in de instellingen van je account. Mocht je je hebben aangemeld voor de nieuwsbrief van Singles Lounge, dan kun je je te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief.


Worden (persoons)gegevens gedeeld met derden?
Singles Loungedeelt geen (persoons)gegevens met derden, behoudens en voor zover dit uit deze privacyverklaring blijkt.

Samen Suppen kan jouw gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebt verleend en dit is vereist in het kader van jouw gebruik van de diensten van Singles Loungeen/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid.

Samen Suppen kan derden inschakelen voor de uitvoering van werkzaamheden. Deze derden verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Singles Lounge. In enkele incidentele gevallen kan informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan het lid. De eigenaren van Singles Loungeen door haar ingehuurde personen, zoals freelancers, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Samen Suppen kan jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken, indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dit noodzakelijk acht ter bescherming van haar rechten.

Hyperlinks van derden
De website kan hyperlinks bevatten waar je de omgeving van Singles Loungeverlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Singles Loungeheeft geen zeggenschap over de diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites een andere privacyverklaring van toepassing is. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Singles Loungeworden verwerkt. Singles Loungeaccepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoelang bewaart Singles Lounge (persoons)gegevens?
Na beëindiging van het lidmaatschap zullen wij jouw persoonsgegevens naar één jaar verwijderen, tenzij je jouw account verwijderd. Dan worden jouw persoonsgegevens direct verwijderen, tenzij Singles Loungeop grond van wet- en regelgeving verplicht is tot het bewaren van jouw gegevens. In het laatste geval zullen wij jouw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Hoe beveiligt Singles Lounge de verkregen (persoons)gegevens?
Singles Loungedoet haar uiterste best om uw gegevens goed te beschermen. Enkele maatregelen die genomen zijn staan hier opgesomd;

 • Communicatie met een server van Trans IP gebeurt enkel via een beveiligde verbinding, zoals SSL;
 • Alle diensten worden gehost op een virtuele server met scherp afgestelde firewall en toegangsprotocollen; 
 • Toegang tot de virtuele servers wordt enkel verleend aan een door Trans IP vastgestelde combinatie van geautoriseerde personen, geautoriseerde apparaten en specifieke geografische locaties;
 • Binnen de serverapplicaties van Trans IP wordt op meerdere niveaus gecontroleerd of de geautoriseerde gebruiker bepaalde gegevens in mag zien;
 • De serverapplicaties van Trans IP en haar afhankelijkheden worden regelmatig geüpdatet om niet vatbaar te zijn voor bekende lekken in de software die wij gebruiken.
 • De serverapplicaties van de Verwerker worden regelmatig gecheckt op kwetsbaarheden zoals deze vermeld staan in de OWASP top 10 (the Open Web Application Security Project). Gevonden kwetsbaarheden worden direct verholpen.

Op welke wijze wordt misbruik van (persoons)gegevens tegengegaan?
Singles Lounge heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met Singles Lounge via info@singleslounge.nl.  

Wat doet Singleslounge in geval van een datalek?
Een datalek treedt op wanneer een persoon toegang heeft tot persoonsgegevens waar hij/zij helemaal geen toegang tot zou mogen hebben. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Daarom hanteert Singles Lounge strenge beveiligingsmaatregelen. Mocht het nou toch gebeuren dat er een datalek optreedt, neem dan contact op met Singles Lounge  via info@singleslounge.nl. Wij zullen binnen 24 uur na het ontdekken van het lek contact opnemen met de betrokkene(n). Wij zullen transparant zijn door zo goed mogelijk aan te geven welke gegevens zijn gelekt en wat de impact is voor de betrokkene(n).

Cookies
Singles Lounge maakt gebruik van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van jouw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt voor het behoud van de serversessie en het bijhouden van layoutvoorkeuren. Ook Google Analytics plaatst cookies. Google Analytics brengt hiermee in kaart hoe gebruikers navigeren, welke technologieën zij gebruiken en waar de gebruikers zich bevinden. Google Analytics registreert jouw ip-adres, cookienummer en browsergegevens. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van Google voor een periode van maximaal 26 maanden. Deze gegevens worden intern en extern niet gedeeld.

Inzage verwerking persoonsgegevens
Indien je de (persoons)gegevens wilt zien die bij Singles Lounge over jou zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen via info@singleslounge.nl.  Singles Lounge zal binnen vier weken reageren op jouw inzageverzoek. Als je veranderingen wenst aan te brengen in de gegevens die je hebt ingezien, kun je hiertoe een verzoek indienen. Je kunt Singles Lounge verzoeken de (persoons)gegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Singles Lounge zal binnen vier weken reageren op jouw verzoek. Singles Lounge kan jouw verzoek onder opgave van redenen afwijzen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Singles Lounge heeft het recht om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Hierbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Waar kun je terecht met klachten, vragen en feedback?
Singles Lounge staat altijd open voor vragen en feedback en neemt klachten serieus. Neem contact op met Singles Loungevia info@singleslounge.nl.

Ontmoet jouw vrienden